Znanje ee kega jezika

Biti èlovek sveta se obvezuje. ®ivimo v svetu, kjer vo¾nja v najbolj oddaljenih kotièkih sveta ni veè le nerealna otrokova sanja. Da bi se premaknili na povsem drugaèno resnico, nam zdaj ni treba iti k knjigi, samo moramo vstopiti v letalo in po nekaj urah pre¾ivetja na nebu se bomo ustavili na kopnem, da bi spoznali kulturo, ki je 180 stopinj narazen. Zato je znanje jezikov drugih in upravljanje z njimi tako pomembno, èeprav v komunikativnem naslovu.

Po novih podatkih na svetu deluje 201 dr¾av. ©tevilni med njimi so poleg loèenih dejanj in obièajev tudi svoj, edinstven uradni jezik, vèasih zelo visok. Na njihovem obmoèju so se razvila tudi regionalna nareèja, kot je na primer ka¹ubsko ali ¹lezijsko nareèje. Na ¾alost je obstajal tudi nekdo, ki ni pri¹el na svet z nadpovpreènim, celo izjemnim spominom, kar mu je omogoèilo dobro znanje veè kot sto jezikov. Èe zadevo obravnavamo bolj realistièno in analiziramo, da bi si ¾elela moje neposredno okolje, je lahko opaziti, da bo med na¹imi sosedi te¾ko najti osebo, ki teèe tekoèe veè kot tri tuje jezike.Delovanje nekaterih poklicev je tesno povezano z obièajnim dostopom z ljudmi iz drugih delov sveta. Èe se ne vidimo kot hiperblja in ne govorimo popolne angle¹èine, nem¹èine, franco¹èine, ¹pan¹èine, norve¹èine in italijan¹èine, nam bo s slu¾bo pri¹el tolmaè. To je vrsta, ki nas lahko vodi na poslovnih sestankih z oddaljenimi izvajalci, prav tako pa prevajamo besede, ki jih obe strani nenehno predlagata. Tak¹na re¹itev se ponovi, da je dobra, da bi za nas, èe nam je v¹eè zadnja, da naredimo dobre izku¹nje in profesionalno izpadamo, ne bomo uporabljali prevajalca v obliki aplikacije za pametne telefone in seveda ne bomo prosili sogovornika, da bo zapisal vsako mnenje, da bomo lahko ovire za prikaz njene predstavitve v slovarju, ki ga je prinesla pod svojo roko. Tolmaè ne bo samo izbolj¹al vodenja poslovanja, ampak bo tudi v oèeh izvajalca naredil veè zaupanja.