Zamenjava zraenega filtra

Magnetni filter je posebej primeren za domaèe in nove majhne industrijske instalacije centralnega ogrevanja ter za prijazno pitno vodo in za vse naprave, name¹èene v tak¹nih instalacijah pred onesna¾enjem s trdnimi telesi. Zaradi vse bolj priljubljene uporabe visokokakovostne opreme in kontrolnih in merilnih okovij v gradbeni¹tvu obstaja potreba po filtriranju vode, saj je njihovo pravilno in uèinkovito delovanje pogojeno z veliko stopnjo èistosti tekoèe vode.

Magnetne filtre je treba polo¾iti na cevovode, tako da je smer pretoka vode solidarna s pu¹èico na trupu in pokrovom, ki sem ga dobil na filtrirnih parcelah. Filtre lahko organizirate na gladkih in vertikalnih cevovodih. Magnetni filtri so name¹èeni na trupu, mre¾nem vlo¾ku, pokrovu, magnetnem vlo¾ku, tesnilih in pritrdilnih elementih. Konstrukcija filtra zagotavlja visok uèinek filtracije vode zaradi mo¾nosti dvostopenjskega èi¹èenja: tehniène in magnetne. Magnetni filtri se lahko uporabljajo v sistemih za centralno ogrevanje doma, v grelnikih pretoka, avtomatskih pralnih strojih, pomivalnih strojih, vodovodnih sistemih, ki zagotavljajo opremo za ogrevanje ali hlajenje. Uèinki magnetnih filtrov so med drugim prepreèevanje po¹kodb na konstrukciji in vgrajenih napravah, poveèanje uèinkovitosti vgrajenih magnetizerjev, zmanj¹anje obratovalnih stro¹kov, zmanj¹anje odpornosti na vodo ali pretok tekoèine v konstrukciji. Magnetni filtri imajo veliko prednosti, èe v primeru, da ni stro¹kov uporabe, tudi praktièno ne potrebujejo vzdr¾evanja.V Angliji je pridobljenih veè kot 20 milijonov enodru¾inskih hi¹, od katerih ima veèina sistem centralnega ogrevanja, dr¾ava pa je v ospredju razvoja sodobnih, okolju prijaznih tehnologij, ki omogoèajo delovanje ogrevalnih sistemov. V preteklih letih je bilo v Angliji izdanih veè kot milijon magnetnih filtrov.