Varnost pri delu na kmetiji

Vsak lastnik, ki opravlja dejavnost, v kateri obstaja nevarnost eksplozije, mora izdelati dokument, ki varuje delovna mesta pred eksplozijo. Tak¹na zahteva najprej izhaja iz zakona o ustanovitvi ministra za gospodarstvo, poslovne in socialne metode z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah za zdravje in varnost pri delu zaposlenih pri poklicnih dejavnostih, na katerih lahko pride do eksplozivnega ozraèja (Dz.U. 138, toèka 931.

Hkrati je treba opozoriti, da je bila ta obveznost do poljske zakonodaje uvedena s tako imenovano direktivo novega pristopa, to je ATEX137.Dokument o zavarovanju delovnih mest pred zaèetkom ¾eli biti pripravljen pred zaèetkom dela. Èe je delovno mesto ali naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti, jasno spremenjene (raz¹irjene ali preoblikovane, je treba tak dokument pregledati.Glavni namen tak¹nih vrednostnih papirjev je predvsem varovanje zaposlenih, ki delujejo na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Ta dokument spodbuja delodajalce k prepreèevanju sestave eksplozivnega ozraèja. Njegov namen je tudi prepreèiti sam zaèetek.Dokument, ki ¹èiti delovno postajo pred eksplozijo, je treba pripraviti povsod, kjer obstaja mo¾nost eksplozivnega ozraèja na delovnem mestu, kot dokaz, kjer obstajajo tak¹ne baze kot me¹anica kisika z vnetljivim prahom, pra¹kami, tekoèinami, plini ali temi pari.Dokument eksplozijske za¹èite mora vsebovati tak¹ne obèutke, kot so:-informacije na splo¹no, v katerih izjavah je treba podati izjavo, in dodatno izrazi, povezani z dokumentom o za¹èiti pred eksplozijami,- podrobne informacije, v skladi¹èu katerih vpliva ocena tveganja in celo nevarnost eksplozije, naèini prepreèevanja in zmanj¹evanja tak¹ne eksplozije, za¹èita pred njenimi rezultati,- dopolnilne informacije, kot so protokoli, potrdila.Razen tega je treba omeniti, da bo dokument o varnosti zaposlitve pred zaèetkom verjetno zdru¾en z oceno tveganja.