To ba za razvezo po dogovoru

http://si.healthymode.eu/dr-farin-man-ucinkovite-slimming-tablete/

Vsako leto se na tisoèe poroèenih parov odloèi prekiniti, ne da bi sploh sku¹ali re¹iti odnos. Ko se umaknemo, da nas niè veè ne povezuje, izberemo priroèno re¹itev, ki je razveza po dogovoru strank. Vse se lahko zgodi v pol ure in poleg tega smo neodvisni, lahko se vrnemo tudi v obtok. Veèina razvez je na èelu, katerih zakonska zveza je veè kot pet let pripravni¹tva. Problem je zadnji, da se ne ukvarjamo z vsakdanjim ¾ivljenjem, ki ga ¾elimo raèunati z drugo osebo. Morali bi se sreèati, toda delno, pri oblikovanju neprecenljivega kompromisa.Ali je treba vse veèjo te¾avo v dr¾avi storiti za razvezo? Seveda ne. Poroèno svetovanje je podroèje, kjer lahko najdemo pozornost in se zelo odzovemo na vpra¹anja, ki nas motijo. Med obiskom ima terapevt vlogo posrednika, ki nam bo pokazal, kako se pogovarjati, naèrtovati in zaèeti boj za to, kar nas je povezalo. Najpogostej¹i razlog za na¹e neuspehe so komunikacijski problemi, ki partnerju pripovedujejo razliène potrebe v spolnih zgodbah, zapravljanju denarja in pouèevanju otrok. Obstaja tudi prostor, kjer ponavadi ne poznamo na¹e nove polovice. V tem primeru mislimo na nezdru¾ljivost znakov.Ali prej, nismo opazili tak¹nega vedenja, ki nas danes moti in onemogoèa, ali so se v na¹em skupnem ¾ivljenju povsem naravno pojavili. Kot ljudje se vedno spreminjamo in slogamo in odvisni od tega procesa, vèasih pa se na¹e srce partnerju preprosto spremeni v rezultat izgubljenega zaupanja. Na Poljskem ¾al ¹e vedno obstajajo stereotipi, ki vodijo do tega, da je zakonska terapija sramota in lepota drugega, vendar se z njo ne moremo spopasti. Obstaja trenutni slab krog, ki ga pogosto naèrtuje poznan rezultat v sobi za loèitev.