Test nevarnosti eksplozije baterije

Lahko pride do eksplozije, vendar v eksplozivni sferi, tj. S plini, hlapi ali prahom. In to je norma v trgovinah s kemikalijami, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, kemiènih obratih, cementarnah in mnogih drugih, kjer pridejo pra¹ni ali pra¹kasti izdelki.

Ker so bili v veè dr¾avah Evropske unije dolga leta varnostni predpisi bistveno razdeljeni in so imeli veliko oviro pri menjavi blaga, je bilo sklenjeno, da se jih uskladi z uvedbo tako imenovanih naprav, ki delajo na ogro¾enih obmoèjih. Oznake ATEX.

Kaj so oznake ATEX?Pod tem imenom obstajajo podrobne zahteve, ki so znane v pravnih korakih Evropske unije, ki jih morajo opraviti vsi proizvodi, namenjene za izvajanje na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Zahteve, ki jih te vrednote ne zajemajo, se lahko v doloèenih dr¾avah èlanicah EU regulirajo interno, ne morejo se razlikovati od pravil EU, zahtev pa tudi ne morejo zaostriti.Vsi podatki o napravi za branje znakov nevarnosti eksplozije morajo biti sposobni oznaèiti blago z uredbo, ki jo uvaja direktiva. Te oznake povzroèajo vrsto simbolov, ki doloèajo razliène parametre, potrebne za ta orodja. In seveda:S postavitvijo znaka CE na material proizvajalec izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje stroge zahteve direktive.Prostori, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so razdeljeni na obmoèje nevarnosti. Oznaèevanje nevarnega obmoèja obve¹èa tudi o nevarnosti, ko so tudi njene pristojnosti:- plinska in tekoèa cona ter njuni hlapi so oznaèeni s èrko G- obmoèje gorljivega prahu - èrka D.Nato so bile naprave, odporne proti eksplozijam, razdeljene v dve skupini:- skupina A, nato naprave, namenjene za delo v rudnikih, \ t- skupina II so jedi, namenjene za delovanje na kolièinah v ozadju nevarnih plinov, tekoèin ali prahu.Naslednja razvrstitev doloèa stopnjo tesnosti ohi¹ja orodja in udarne trdnosti.Temperaturni razred je odvisen od obale, tj. Najveèje temperature povr¹ine, na kateri lahko naprava deluje.Kak¹ne so prednosti uporabe znaka ATEX:- zagotavljanje varnosti v industrijskih podjetjih, \ t- omejevanje gospodarskih izgub zaradi morebitnih gro¾enj ali neuspehov, \ t- zmanj¹anje izpadov,- zagotavljanje zahtevane kakovosti naprav.