Taxi fiskalni urad

V skladu z zakonom do zadnjega leta 2014, subjekt, katerega prodaja na polo¾aj fiziènih oseb, ki ne opravljajo poslovne dejavnosti in pav¹alni kmetje, ni presegla 20.000 PLN na leto, ni bila prisiljena evidentirati prodaje na uradih za registracijo. Kako so se te doloèbe spremenile? Ali je potrebna finanèna blagajna v gostinskih obratih?

V letu 2015 so se omenjeni predpisi prenehali uporabljati za vodje majhnih barov, hi¹ s pripravljeno hrano in kabine za hitro prehrano. Vpra¹anje zavezujoèih pravnih predpisov ne velja za subjekte, ki ponujajo storitve, povezane s hrano, v velikih gostinskih obratih. Gre za tukaj in za tiste, ki ponujajo na¹e storitve sezonsko. Podobna oblika obstaja tudi pri uspehu subjektov, ki prebujajo pripravo hrane za zunanje prejemnike.V stiku s pravili trenirajte v letu 2015, za dana¹nji dan pa so vsi zavezanci za gastronomske storitve popolnoma obvezani uporabljati blagajno pri prodaji. V modernih stvareh ni prostora za velikost prostorov, pa naj bo to odlièna restavracija ali majhen bar, pa naj gre za sezonsko ali celo leto. Znesek zaslu¾enega dohodka ¹e nima koristi.Izlet bi moral imeti dejstvo, da je zakonodajalec pomislil na obdobje za uvedbo takih blagajn v gostinski oddelek. Zato je bilo treba blagajno v gostinskem prostoru skleniti najpozneje do 1. marca 2015. Do tistega dne so blagajne ¾elele biti trenutno nezakonite, programirane, sposobne proizvodnje in poroèane davènemu uradu. & nbsp; Blagajna bi morala imeti name¹èeno programsko opremo za gastronomijo z novimi stopnjami DDV za izdelke iz novih kategorij. To je bil obièajen razlog za izkori¹èanje 90% popusta za nakup blagajne.

Pri uspe¹nem nudenju gostinskih storitev, èe do 31. decembra 2014 davèni zavezanec ni presegel meje prometa (20.000 PLN, je morala blagajna najprej zaèeti poslovati 1. marca 2015. Ko pa je davèni zavezanec z majhno gastronomijo pred 1. januarjem 2015 presegel mejo prometa, da bi odstopil iz blagajne, vendar ne samo decembra, je bilo treba davèno blagajno uvesti do 1. februarja 2015.Potovanje si zaslu¾i tudi obveznost vstopa v blagajne za jedilne prostore, odprte po 1. januarju 2015. No, na zadnjih obmoèjih je treba vlo¾iti denar za registracijo za dva meseca, pri èemer prièakujemo konec meseca, v katerem je bila prva gostinska storitev.