Rezalnik finesse tupperware

Rezanje sira je lahko nepomembno, vendar pa lahko izku¹nje prodajalcev v poslu s siri reèemo precej drugaèe. Siri, odvisno od vrste, imajo drugaèno konsistenco. Obstajajo trdi siri, za katere morate porabiti veliko energije, pa tudi zelo udoben sir, tudi èe se dr¾ite velikosti no¾a, tudi èe je no¾ namenjen izkljuèno za rezanje sira. Zaradi dejstva, da je povr¹ina no¾a umazana s sirom, ki ima lepljivo konsistenco, je kasnej¹e rezine vse te¾je narezati na natanèen tip, ne da bi po¹kodovali strukturo sira.

S èem se potem lahko ukvarjajo tisti, ki delajo v skladi¹èih, ki morajo vsak dan veèkrat narezati razliène vrste sira na majhne rezine za na¹e uporabnike? Najprej morajo uporabiti dober rezalnik. Slicer ma-ga je plod velikega razreda, namenjen za rezanje vseh vrst sira. Ima zelo obèutljivo rezilo, ki seka v sir in izre¾e tanke, obèutljive rezine, ne glede na konsistenco tega sira. To pomeni, da je ta rezalnik v doloèenem èasu narezal veè sira, ne da bi moral obrisati povr¹ino rezila z majhnimi rezinami. Enako je ¹e posebej pozitivno, kjer obstaja potreba po rezanju velikih kolièin sira na razliènih ravneh v kratkem èasu, obièajno v podjetjih. Vendar pa smo vedno bolj pripravljeni kupiti rezalnik za zasebne hi¹e, saj je enostavno odlo¾iti nabavo zalog, kaj je potrebno in kak¹ne te¾ave imamo.

Danes namesto da bi si kupovali sir za rezine, lahko dobite svoj rezalnik sira, in ves dan lahko nare¾ete toliko rezin sira, kot ¾elite iz celega bloka sira! To je pomemben prihranek energije in samega sira, saj bo celoten blok poèasnej¹i od sira, narezanega na majhne rezine v obratu.