Retro modna revija

Prej¹njo soboto je bila razstava najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci zakljuèili s kompozicijsko sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila v najkraj¹em problemu natanèno ugla¹ena in vse je potekalo brez ovir. V sistemu lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo delo so uporabljali samo zelene in zraène tkanine s trdno obarvanimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèno, barvito maksi krilo v velikem kvaèkanju. Med njimi so vplivali tudi èipke, romantiène obleke in bluza z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za dekleta, med drugim, pletene kape z vsemi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, ki je bila ustvarjena predvsem za pomembno prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih nekaj oblaèil iz najbolj modne kolekcije. Prihodki iz te dra¾be bodo vrnjeni najbli¾ji siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje podpira razliène dobrodelne in prijateljske akcije. Njeni lastniki so ¾e veèkrat postavili svoje izdelke v prodajo in ko je bil predmet dra¾be celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la v rastline ¾e pred majem. Poleg tega je napovedal, da namerava blagovno znamko odpreti spletno podjetje, v katerem bodo zbirke na voljo drugaèe kot v stacionarnih trgovinah.Lokalna modna znamka je eden najbolj zdravih proizvajalcev oblaèil na tem podroèju. Obstajajo nekatere tovarne po vsej dr¾avi. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, predvsem v najbolj¹ih krojaèevih, krojaèih in arhitektih. Obèasno ta dru¾ba izdeluje zbirke v sodelovanju z visokimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke imajo tako te¾ko priznanje, da tisti, ki so pripravljeni odpreti majhne èakalne vrste, ¹e pred zaèetkom trgovine zaènejo zjutraj. Te zbirke stanejo en dan.Uèinki te enote iz veè let pridobivajo ¹iroko prepoznavnost med potro¹niki, tako v razponu kot tudi v tujini. Ko pi¹e o njej, se zdi, da ne omenja ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela in ki ugotavljajo, da so rezultati najbolj popolne vrednosti.

http://si.healthymode.eu/kankusta-duo-dober-in-poceni-ukrep-za-hujsanje/Kankusta Duo. Dober in poceni ukrep za hujšanje

Oglejte si na¹o trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo