Proizvodni obrat kupca

Ena od osnovnih stvari, ki jo mora poskrbeti vsak proizvodni obrat, je razvoj primernega, uèinkovitega in preverjenega naèina za za¹èito okolja pred onesna¾evanjem, ki bi lahko pri¹lo v center z izpu¹nimi plini. Vsaka proizvodna delavnica, katere dejavnost nosi tveganje za ustvarjanje obèutljivega in nevarnega za dobro zdravje kot del ti industrijskih odpadkov, je potrebno namestiti ustrezen za¹èitni stroj, ki bo omogoèil dober sistem za zbiranje prahu.

Sistemi za odsesavanje prahu raèunajo na meje izolacije nevarnih snovi, zlasti na vsak prah in ¹kodljive pline, ki jih vsebujejo izpu¹ni plini, in prepreèujejo vstop v atmosfero. Sodobni objekt uporablja specializirane industrijske zbiralnike prahu. Imajo posebne filtre, ki absorbirajo zapletene in strupene snovi, ki jih zadr¾ijo v zadnjem vsebniku, katerega vsebina je predmet odstranjevanja, brez ¹kodljivih motenj v naravni skupini. Industrijski sistem za odstranjevanje prahu varuje okolje tako, da prepreèuje nastanek strupenih prahov in poganjkov v zrak, kot tudi rastline in prostor, v katerem so zaposleni. Dobro zasnovan sistem za zbiranje prahu bo zagotovil popolno zaupanje in higieno pri delu. Ena od najbolj za¾elenih lastnosti tak¹ne metode je za¹èita zraka pred vdorom zelo ¹kodljivega ogljikovega dioksida. Za uèinkovito blokiranje njegove emisije sistem za ekstrakcijo prahu uporablja pojav ti kriogenezo, ki poteka s radikalnim hlajenjem plina. V osrednji fazi pa je treba dimne pline stisniti in nato ohladiti, tako da se ogljikov dioksid odtrga iz plina.