Proizvodnega procesa du ikovih gnojil

Stikala za javno varnost morajo biti name¹èena v javnih komunalnih blokih in na terenu razliènih uradov za delo. Imajo elemente dobro delujoèega sistema zgodnjega opozarjanja, v zadnjih izjemno protieksplozijskih in protipo¾arnih instalacijah. Zahvaljujoè njim se lahko izognete tragediji.

Varnostna stikala so zadnja v drugih vrstah moèi in se lahko uporabljajo na razliène naèine.Na trgu so varnostna stikala z lastnimi ventili, ki jih lahko uspe¹no uporabimo v drsnih in nagibnih vratih. Lahko jih dajemo v obliki ali na ¾ivih napravah. Varnostna stikala z lastnimi ventili so primerna tudi za varnostno za¹èito. pokrovi se lahko sprejmejo, vendar morajo biti v vrstnem redu delovanja naprave pravilno name¹èene, ker je njihov naèrt predstaviti varnost naprav.Polo¾ajna stikala z varnostno funkcijo se uporabljajo kot protieksplozijska za¹èita strojev in naprav. Obveznost njihove uporabe izhaja iz sprejetih direktiv EU.Druga vrsta so stikala za zasilno zaustavitev. Zgrajuje se v organizacijah in dodatkih, ki jih ni mogoèe zavarovati z uporabo odstranljivih ¹èitnikov za stroje. Stikala za zasilno zaustavitev, za razliko od pozicijskih stikal, imajo mo¾nost spro¾itve funkcije e-stop na vseh dol¾inah kablov.Varnostna stikala so tudi odklopniki za zategovanje pasu in napetost jermena. Zaène jesti v napravah, ki delujejo za prena¹anje materialov. Njihov ukaz je spremljanje stopnje napetosti pasu. Ko je pas pravilno napet, je stikalo vklopljeno.