Prej tabu

Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ je èisto orodje, ki pomaga upravljati raèunovodstvo podjetij z doloèenim poslovnim profilom. Nato je naèrt, ki bo omogoèil optimizacijo dela ljudi, ki se osredotoèajo na finance v lokalnih in srednje velikih podjetjih.

Program omogoèa vodenje ¹tirih vrst evidenc: raèunovodskih knjig, evidenc DDV, evidenc davènih podatkov in poravnalnih evidenc. Omogoèa uporabo vseh ekonomskih podatkov na enem mestu ob zagotavljanju celovitosti in varnosti podatkov.Program poleg evidenc gospodarskih dogodkov omogoèa tudi elektronsko nakazilo, tiskanje poroèil v skladi¹èu in obe razstavi podatkov v obliki kart. Poleg standardnih poroèil, ki jih zahteva Zakon o raèunovodstvu, program omogoèa tudi avtomatsko oblikovanje poroèil, ki jih je stranka predhodno opredelila, kar omogoèa zelo temeljito analizo trenutnega gospodarskega polo¾aja podjetja.Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ gre za avtomatsko vzdr¾evanje registrov DDV in davènih evidenc skupaj z doloèbami Zakona o davku na blago in storitve. Program omogoèa ustvarjanje in tiskanje napovedi DDV na podlagi podatkov iz registra DDV.Evidence poravnav v programu omogoèajo upravljanje obveznosti in terjatev dru¾be. Program omogoèa tiskanje pozivov, uvedbo obrestnih zapisov in ustvarjanje potrditve ravnovesja. Prav tako bo lahko predstaviti stanje raèunov za doloèeno obdobje.S programsko opremo Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ lahko oèitno za¹èitimo varnost zbranih podatkov. Ta metoda je odlièna za registracijo in obdelavo ekonomskih podatkov in tako zagotavlja edini popolni vir finanènih informacij, ki so potrebne za izdelavo poroèil. S tem, ko smo upravièeni do zaslu¾ka na podlagi naèrta, dobimo prilo¾nost, da ga uskladimo z zaprtimi zadevami, zaradi èesar lahko dobro uresnièimo raèunovodsko usmeritev podjetja.