Praskanje zaradi du evne bolezni

Du¹evne bolezni vse pogosteje prizadenejo Poljake. Po statistiènih podatkih se vsak èetrti èlovek bori z ni¾jimi ali vi¹jimi te¾avami na psiholo¹kem ozadju. Zakaj se sramujemo prositi za za¹èito?

Du¹evne motnje se lahko zgodi vsakomur, ki nima obèutka za spol, starost, izobrazbo, javni status in prebivali¹èe. Najpogostej¹e psiholo¹ke dileme vkljuèujejo ponavljajoèo anksioznost, nenadne napade panike, motnje stresa, demenco in depresiven izgled. Èe ne èutite zadovoljstva z ¾ivljenjem, vas muèijo fobije, imate te¾ave s spanjem ali izgubite spomine, dobite strokovno pomoè. Èe se obiskovalec iz va¹ega okolja obna¹a drugaèe in vas skrbi, poskusite preprièati gospo, da uredi obisk psihiatra. Ne podcenjujte moteèega vedenja.

Zakaj se ne bi izognili obisku psihiatra? On je specialist, za katerega èlove¹ka psiha nima skrivnosti. Psihiater je zdravnik, ki vas ne bo sodil po prizmi va¹ih te¾av in te¾av. Je oseba, katere kompetence vam bodo pomagale vrniti se v tradicionalno ¾ivljenje. Delovati brez strahu, stresa, dvoma in sramu. Obiski pri psihiatru niso razlog za sram, temveè so primer za druge ljudi, ki se borijo s te¾avami. Zahvaljujoè hitri psihiatrièni oskrbi se lahko hitro in hitro vrnete v zdravo ¾ivljenje.

Pomoè izku¹enih psihiatrov iz Krakova je pomembna pri pomanjkljivostih in du¹evnih motnjah. Zahvaljujoè sodelovanju na¹ih strokovnjakov se podpora ne zagotavlja le bolniku, ampak tudi njenim sorodnikom.