Prah trdega lesa

Proizvodne tehnolo¹ke procese spremlja emisija pra¹nega onesna¾enja, predvsem pri ekstrakciji surovin, drobljenju, mletju, me¹anju in presejanju. Poleg hrupa imajo industrijski prah najbolj resno tveganje za zdravje pri ustvarjanju ljudi na takem mestu.

Zaradi poudarka na zdravstveni stopnji se prah deli na:- dra¾ilni prah, \ t- strupeni prah, \ t- alergen prah,- rakotvorni prah, \ t- vlaknasti prah.Glavni pomen v podjetju, ki oddaja trdna onesna¾evala, je nekaj prepreèevanja z uporabo ene in kolektivne za¹èite pred prahom.Individualna za¹èita vkljuèuje:- respirator za enkratno uporabo,- polmaske z izmenljivimi filtri in absorberji, \ t- maske z zamenljivimi filtri in absorberji, \ t- èelade in za¹èitne nape.Kolektivna za¹èita pred prahom vkljuèuje: prezraèevalne in prezraèevalne sisteme, sisteme za ekstrakcijo prahu, prostostojeèe puhala in ventilatorje.Naprave za odsesavanje prahu raèunamo na: stare in mokre zbiralnike prahu.Pogosto uporabljeni zbiralniki prahu so: usedalne komore, zbiralniki prahu s filtracijskim razredom, cikloni in multicikloni, elektrostatièni filtri, mokri zbiralniki prahu.Naselitvene komore so eden najni¾jih zbiralnikov prahu z nizkimi stro¹ki gradnje. Pomanjkljivost tega izhoda je nizka uèinkovitost odstranjevanja prahu, zato se pogosto povezujejo z drugimi zbiralniki prahu. Filtracijski separatorji filtra so zelo pomembna uèinkovitost delovanja. V keramièni in metalur¹ki industriji so uporabne zelo drage metode odstranjevanja prahu. Zbiralci mokrega prahu uporabljajo vodo v naèrtu za nevtralizacijo spro¹èenega prahu. Stranski uèinek je odpadna voda, ki nastane zaradi prenosa kontaminantov v tekoèino. Za potencialno eksplozivna obmoèja je treba uporabiti posebne, individualne re¹itve, za katere morajo biti naprave za odstranjevanje prahu ATEX certificirane.Izbira naprave za odpra¹evanje je odvisna od industrije in od doloèene nevarnosti.