Pomanjkljivosti pri razvoju otrok

Za veliko veèino ljudi, zlasti za mlade ¾enske, je obvladovanje stro¹kov najnevarnej¹i izziv, s katerim se sooèajo. To je povsem visoko - dobili smo osnovno plaèilo, zaradi èesar smo astronomsko visoki. Vendar pa po nekaj (vèasih celo enem odhodu v trgovino ka¾e, da imamo v resnici do konca meseca zelo malo denarja, da v vrednosti po plaèilu raèunov ne bomo v nièemer privo¹èili. Verjetno bo primer, ki ga bom podal, delil zelo visoko, vendar bom nekaj sprejel - v tej situaciji sem bil samo po prvi prehrani. In z lahkoto se je pokazalo na to, kar ¹teje uèinkovito upravljanje stro¹kov. Kak¹en je moj nasvet?

Napi¹ite cilje.Torej ni nobene skrivnosti - na svetu so pomembnej¹e in pomembnej¹e stvari. Pomembno je, da za zimo kupite topel pulover, vendar je bolj pomembno plaèati raèun za ogrevanje v stanovanju. Pomembno je, da veèer re¹ite s sodelavci pri veèerji, vendar je bolj pomembno, da zjutraj zajtrkujete v hladilniku. Primeri se lahko pomno¾ijo za nedoloèen èas in vas spremljajo, da bi razumeli, kak¹ni so va¹i cilji pri vodenju va¹ega dohodka. To je dobra ideja, da zapi¹ete stran, kaj moramo porabiti denar v doloèenem mesecu, moramo ponovno izraèunati, koliko bomo morali porabiti za hrano in prevoz ter doloèiti doloèen znesek, ki ga moramo odlo¾iti za de¾evni dan.Bodite varèni.Kot je bilo v prej¹nji toèki, je posedovanje tak¹nega dodatnega kapitala zelo pomembno. Na zaèetku ne potrebujejo ogromnih zneskov, vendar iz raziskav vem, da se obicajno ob casu, ko sem naredil dodatne prihranke in po enem mesecu s placili in udobjem, zmanjsal, zgodilo kaksno nakljuèno stanje, kar bo povzrocilo, da bo potrebno dodatno gotovino. In potem se krik odpre, ¹kripanje zob in obljube, da ne bom mogel pripeljati zadnjega, da bi se na¹el brez denarja.

Kaj pa, èe imamo veè kapitala, èeprav ne vemo, kako ga vlagati? V tem primeru je nenadomestljivo paziti na borzo, pregledati ponudbe vlog v bankah ali zaupanja vrednega tr¾nika, ki nam bo svetoval, kje najbolje polo¾iti denar.