Pomagajte dru ini modro erto

https://driv-ultra.eu/si/

Ni skrivnost, da skupina ljudi naredi vse, da bi pomagala svoji dru¾ini. To velja za starej¹e ljudi, ki se, èeprav so zdaj starej¹i, trudijo, da bi pomagali svojim sorodnikom. Pomoè, verjetno sprejema razlièna uèenja in ne ¾eli vedno biti enostranska.

Za dame, ki vodijo na¹e poslovanje, je velik naèrt za zaposlitev njihovih starej¹ih star¹ev za manj¹o pomoè. To je torej enaka trenutna re¹itev, ki lahko prinese koristi obema stranema. Otroci bodo dobili pripravljene roke za stvari, zaposleni pa bodo imeli pravo zaupanje, star¹i se bodo spet poèutili praktièno in bodo lahko svoj èas porabili bolj kreativno kot gledanje televizije na televiziji.

Seveda, podobno kot skoraj vse na svetu, predstavlja tudi na¹e napake. Osnovni problem, o katerem veèina mladih mo¹kih sploh ne razmi¹lja, je potencialne te¾ave pri obravnavanju druge tehnike pri starej¹ih. Ne gre samo za nove raèunalnike ali pametne telefone. Starej¹e ¾enske lahko ustvarijo ovire pri obravnavi raèunov, faksov in fotokopirnih strojev.

Seveda ni ovir za premagovanje. Najla¾ji naèin je, seveda, pre¾iveti nekaj èasa, da vedo vse, kar je potrebno za normalno delovanje potrebne opreme. V primeru primerov pa je treba biti potrpe¾ljiv s tem razlogom, ker lahko stvari, ki nam pogosto postanejo oèitne, kot je podpora za mi¹ko, nakup izdelkov, ki jih je prejemnik kupil za blagajno, ali priprava izpisa niza pogodb, zahtevajo natanèno in pogosto razlo¾ite starej¹i osebi.

Na ¾alost to ne pomeni, da je èas izgubljen. Prena¹anje znanosti o sodobnih tehnologijah, tudi tistih, ki z njimi niso bili preveè blizu, lahko pripelje do merljivih koristi, tudi za uèenca, ko in za ¹tudenta. Odlièno je, èe vidimo, kako èlovek, ki se je pred kratkim bal, da bi vzel raèunalni¹ko mi¹ko, svoje stvari naredi s tableto na dotik in se spra¹uje, kako izbolj¹ati na¹e raèunovodstvo. Zelo pogosto je potreben le malo èasa, da dobimo lepega, zanesljivega in zvestega zaposlenega.