Poliranje plastike

Trenutno je metalurgija del, ki ima ne le plastiène procese in livarne, temveè se osredotoèa tudi na raziskovanje struktur v makro ukrepu. V tem primeru so eksperimenti obièajno narejeni na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. Vendar pa so bili v metalurgiji le razmeroma od zaèetka vkljuèeni razlièni tipi mikroskopov. V trenutnih fazah so potrebne v knjigi z in¾enirskimi materiali. Danes so meteorolo¹ki mikroskopi najbolj znani na tem podroèju, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih napak ali tistih, ki jih povzroèajo njihovi prodori. To je tehnika slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo opazovanje strukture na atomski ravni in svetlobnih mikroskopov, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj lahko zahvaljujoè temu ugotovimo razliène naèine razpokanja v notranjosti ali jih spro¾imo. Mo¾no je tudi izraèunati fazni prispevek in natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ocenjujemo tudi ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter ¹tevilne druge pomembne dejavnike iz èlanka metalur¹ke vizije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala gredo globoko v strukturo materiala, tako da se lahko na dolgi rok izognemo ¹tevilnim neza¾elenim neuspehom.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega zlahka zaznavamo materialne napake. Vendar je treba spomniti, da je ravnanje s tem modelom pohi¹tva te¾ko. V sedanjem stanju morajo preskusi opraviti le usposobljene osebe.