Ozemljitev obroea

Na na¹em trgu je vedno veè podjetij, ki svojim strankam ponujajo strokovne konsekutivne interpretacije, a pravzaprav veliko ljudi ve, kaj so v resnici. V najenostavnej¹ih besedah konsekutivno tolmaèenje raèuna na dejstvo, da se tolmaè zelo pribli¾uje govorniku, pozorno poslu¹a vse njegove besede in jih posku¹a èim bolj ponovno ustvariti. Pri prevajanju tega standarda imajo prevajalci velikokrat novice, ki so nastale v èasu govora.

V zadnjem èasu se konsekutivno tolmaèenje sistematièno nadomesti s simultanim tolmaèenjem, ki se ukvarja z veliko veèjo vkljuèenostjo. Konsekutivna interpretacija se lahko najpogosteje opazi kot dokaz na zelo zapletenih sestankih ali na pogostih potovanjih.

Zelo nizka moda na domaèem trgu, konsekutivno tolmaèenje poteka predvsem z njihovo zelo ¹iroko ceno, a dejstvo, da najdemo veliko dobrih prevajalcev, ki bi nam lahko ponudili pomoè pri tem modelu na zadovoljivi ravni. Velika prednost prevajanja tega vzorca je namreè ta, da je potreben le en prevajalec, da bi ga lahko izdelali brez posebne opreme.

Konsekutivno tolmaèenje je v nasprotju z vsemi nastopi zelo neumno in trdo delo, ki od prevajalcev zahteva, da opravijo velik pregled in odlièno uèenje jezikov. Vpliv se ne more obna¹ati za trenutek, da bi na¹el doloèeno besedo v tvoji glavi. Zaporedni tolmaèi se morajo pona¹ati z izjemno uèinkovitim spominom, ker morajo pazljivo zapomniti besedilo, ki so ga sogovorniki prekinili. Pri uspehu bolj specializiranih prevodov z omejenih podroèij je treba prevajalce skrbno pripraviti, preden se pribli¾ajo posamezni funkciji, ki je nedvomno zelo delovno intenzivna in te¾avna. Èe i¹èete dobrega prevajalca, poi¹èite strokovnjake, ki so specializirani za veliko podroèje.