Organizacija dela podjetja

Vèasih je delovala v trgovskem imenu pohi¹tva. Lastnik je zaposloval ljudi v skladi¹èih, tudi v skladi¹èih, kjer je prihajal na druga mesta. Delal sem v tem skladi¹èu. Stavba je bila premajhna, ko je bilo treba skladi¹èiti kolièino blaga. Neustrezen razvoj prostora je dopu¹èal paradoksalne situacije, saj je moral en èlovek veliko èasa pre¹teti za drugega, ker je bila pot, postavljena med skladi opreme za prevoz blaga na avtomobilih, prenizka.

Potem sem razumel, da je bilo po dnevnem redu veliko èasa neproduktivno na sodoben naèin. Druga te¾ava, ki je raz¹irila prakso, je bila obèutljiva razsvetljava, navsezadnje je bilo dovolj, da je bilo mogoèe postaviti svetleèe sveèke, ki bi re¹ile problem. Delavec, ki je naroènik izpolnil naroèilo, namesto da bi videl oznako izdelka na daljavo, se je moral skloniti in preiskati ter pogosto imeti telefonsko luè. Kot je verjetno v tem primeru lastnik absolutno ni posveèal pozornosti tem potrebam, kasneje pa je imel zamer glede roka za izpolnitev enega samega naloga. Mislim, da ima dober kraj ali isto orodje, blago in vse sestavine, ki se uporabljajo ves dan, ¹irok pomen. Ne gre samo za uèinkovitost takega zaposlenega, kak¹ni so stro¹ki znotraj njega, ker je obdobje denar, vendar pa je taka oseba pogosto razdra¾ena, ker bi lahko naredil nekaj hitreje, po ni¾ji ceni moèi. Obstaja veliko elementov, ki izbolj¹ujejo kakovost dela v skladi¹èu. Najpomembnej¹a zadeva je pomembna razsvetljava, tako da imajo fluorescenène sijalke in pravilno upravljanje z blagom, ki ga izberete v skladi¹èu, tako da se zaposleni ne vrtijo okoli na¹ih nog. Glede na vrsto skladi¹èenja moramo veè pozornosti posvetiti temperaturi prostora in stopnji vlage. V sodobnem primeru, kjer je govor o pohi¹tvu, mora biti prostor izjemno suh, saj bo vlaga ¹kodljivo vplivala na telo, iz katerega je izdelana oprema. To so samo osnove, toda ko vidite, da morajo celo bogate dru¾be pozabiti na pomembne zadeve.