Onesna evanje zraka

V novih èasih v zraku je onesna¾evanje, kot so prah, moèni delci in vse, lahko resno za pljuèa in lahko vplivajo na alergijske reakcije na uspeh prehoda skozi ko¾o.

V mnogih industrijskih procesih se onesna¾evala, ki vstopajo v ozraèje, dobavljajo z vidika prahu in trdnih delcev. Premikanje v zraku zelo obèutljivih trdnih delov in prahu je lahko slabo za zdravje, v sistemu, s katerim jih ¾elimo unièiti, preden dose¾ejo dihalni program.

Osnovni viri prahu so rezanje, bru¹enje in bru¹enje ter proizvodnja prahu v ¾ivilskem in farmacevtskem sektorju. Obdelava tkanin, lesnih materialov in spojin je prav tako kombinirana s proizvodnjo prahu in vlaken, ki so lahko neprijetno za pljuèa in povzroèajo alergijske reakcije. Za vsako industrijo, ki je izpostavljena delovanju ¹kodljivega prahu, je potrebno vzpostaviti atex odsesavanje prahu ali zbiralnike prahu, izdelane skupaj z direktivo EU ATEX. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in poleg tega re¹itve v okviru èi¹èenja, sesanja in filtriranja.

Eksplozivni prah in potencialno eksplozivna atmosfera lahko pridejo v razporeditev razliènih delovnih mest.

Ker eksplozivni prah, ki uhaja iz veèine organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin, ima eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti, da se izognemo eksplozijam prahu. Evropska skupnost je pridobila obstoj dveh direktiv, ki delujejo v atmosferi eksplozivnega in vnetljivega prahu, imenovane ATEX direktive.

Izvedba teh dveh direktiv je imela za posledico izbolj¹ano za¹èito pred eksplozijami - po potrebi so bila za¹èitena druga tehnièna in organizacijska dela. Z zaposlovanjem najbolj¹ih strokovnjakov na podroèju industrijske filtracije zraka podjetja razvijajo dobro blago z rezervacijami direktive ATEX, ki izpolnjujejo vse varnostne standarde.

Zagotavljanje sodelovanja z dodatnimi zahtevami dr¾avnih ali manj¹ih predpisov je vkljuèeno v oddelek odgovornosti lokalnih trgovinskih organizacij in potro¹nikov.