Nedotaknjen raeunovodski program

Sodobni raèunovodski programi in izdajanje raèunov, ki delujejo v operacijskem sistemu Windows, so zelo uèinkoviti, medtem ko je njihovo intuitivno delovanje. Vendar pa vedno obstaja skupina uporabnikov, ki namesto mi¹ke premikate s tabulatorjem med posameznimi polj uporabe. Obstajajo tudi podjetja ali podjetniki, ki ne ¾elijo vlagati v te raèunalnike. Za njih je bil ustvarjen program Comarch Klasyka, ki ponuja vse inovativne re¹itve in podatke v stari grafièni obliki.

Comarch classic obstaja v velikem funkcionalnem HR in plaènem programu. Ponuja mo¾nost poravnave blagovnih znamk na poenostavljenem in obse¾nem raèunovodstvu. Omogoèil vam bo vodenje celotnega inventarja, skupaj z registracijo komercialnih operacij, tako v tujih valutah. Vloga je odgovorna za brezplaèno ¹tevilo revij, ravnanje z raèuni za predplaèilo, notranjo prodajo in nakup.

Modul za raèun omogoèa vnos dolgih 160 znakov. Izvedla je bazo podatkov bank, ki jih je mogoèe uporabiti za prenos. Deluje s fiskalnimi tiskalniki.

©e ena toèka projekta je plaèni element. Dodaja mo¾nost, da vodijo evidenco zaposlenih, sestavijo seznam kvadrata in pouèujejo zaslu¾ek. V njej si lahko ogledate odsotnost in dopust zaposlenih. Ta element povzroèa tudi oblikovanje davènih napovedi PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 in ZUS, kot tudi ustvarjanje prenosov davènemu uradu.

Za vse stranke proizvajalec pripravili posebno ponudbo za selitev na trenutno razlièico programa, ki uporablja okolje Windows. Nato lahko zelo dobro ponudbo, glede na dejstvo, da lahko posodobitev uporabi za 40% popust, in najnovej¹o razlièico aplikacije je bila izdelana na osnovi razliènih tehnologij v raèun in neza¾elene pa v predpisih, ki drugega razloga preprosto ne sme priti do klasiène skupine.