Najbolj a svetilka

V bli¾ini eksplozijsko ogro¾enih obmoèij se uporabljajo eksplozivne svetilke. V glavnem ka¾ejo nelomljive leèe, pa tudi nepremoèljive in sem spoznal ohi¹je. Na trakovih imajo nedrseèo gumo.

Profolan

Svetilka atex sije z razpr¹eno ali usmerjeno svetlobo. Ponavadi je opremljen z doloèeno belo diodo, eno mlado in dve rdeèi.Svetilke so lahko tudi roène. Preprièani so in diode oddajajo razpr¹eno svetlobo. Mre¾a je narejena v tak¹ni obliki, da ¹èiti pred nagibanjem po nagnjenih povr¹inah. Je odporen na prah in vodoodporen. Dodatno je odporna na padce z dovolj visokih vi¹in. Èas osvetlitve je pribli¾no 9 ur, najmoènej¹i pa do 45 ur.Zaradi name¹èene roèice je pomembno, da jo obesite na pas ali zanko pasu.Razliène vrste svetilk za atex so resnièno varne svetilke. Telo Maya je narejeno iz polimera, ki je moèan na veliko konkurenènih kemikalijah. V doloèenem ohi¹ju sta dva svetlobna vira. Pomembno je, da jih vzamete loèeno ali skupaj.Na glavo je postavljena dioda, ki oddaja stabilen in osredotoèen tok svetlobe. Dve diodi na telesu oddajajo zelo preprosto, razpr¹eno svetlobo. Telo je neobèutljivo na najbolj¹e udarce ali padce.Ta svetilka ima dva razlièna stikala, eden pa za nadzor delovanja svetilke in nov za osvetljevanje prostora.Ima baterijo in polnilnik, tudi z omre¾nimi in avtomobilskimi kabli.Razliène vrste hrd baterij so lahke polikarbonatne svetilke. Opremljen je z svetlobo, svetlo diodo, ki oddaja bogat in osredotoèen ¾arek svetlobe. Ustvarja ¹irok sijaj in daje vpogled v toèko na cestah do 150 m. Naprava obstaja v razliènih vrstah nosilcev, zaradi èesar je pomembno tudi, da jo dajo èeladam in èeladam, re¹evalnim ali industrijskim.Naslednja vrsta svetlobnih bliskavic je tisto, kar so podatki za uporabo na obmoèjih blizu eksplozijskih nevarnosti alkoholov in prahu.To so majhne svetilke, veèinoma rdeèe barve, narejene iz plastike, ki prena¹ajo elektrièni naboj. Zagotavljajo za¹èito pred elektromagnetnimi in radijskimi motnjami ter proti elektrostatièni razelektritvi.Hrd svetilke natanèno reproducirajo barve danega objekta, imajo trenutno ali stalno svetlobo.