Modna revija z golimi modeli

Prej¹njo soboto smo videli predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kak¹ne oblikovalce bomo kuhali v rastni sezoni. Med obèinstvom smo lahko sli¹ali tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Dobro oblikovana predstava se je pojavila na najmanj¹i toèki, polnost pa je bila opravljena brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Za njihovo izvedbo so bile uporabljene popolnoma mirne in prijetne tkanine z visokimi, barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèno, barvito maksi krilo v velikem kvaèkanju. Poleg njih so spo¹tovali tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke narejena za pomembno prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e nekaj veè oblaèil iz najte¾je kolekcije. Dohodek iz te dra¾be bo opazen kot samostojni otro¹ki dom. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razlièna funkcionalna in topla dejanja. Njeni uporabniki so ¾e veèkrat trpeli zaradi lastnega blaga in ko je bil prodajni material celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a kolekcija zaèela poslovati v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da namerava dru¾ba odpreti raèunalni¹ko trgovino, v kateri bi bile na voljo zbirke, ki so drugaène kot v stacionarnih trgovinah.Va¹e oblaèilno podjetje je tudi eno najveèjih proizvajalcev oblaèil na tem obmoèju. Ima veè tovarn na vsem svetu. Zaposluje veè tisoè ljudi, vkljuèno z mnogimi vrhunskimi krojaèi, krojaèi in arhitekti. Vsako posamezno obdobje dru¾ba objavlja zbirke v zameno s polnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo cenjene, da so ¹e pred zaèetkom trgovine pripravljene v dolgih èakalnih vrstah od samo enega jutra. Te zbirke so posledica tega enega dne.Materiali te vrednosti iz mnogih let so zelo priljubljeni med potro¹niki, na koncu in v tujini. Pi¹e o njej in ne prihaja, da ne omenja ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in ki trdijo, da so dobièki najbolj popolni razredi.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratno veleprodajo oblaèil