Modna revija erotienega spodnjega perila

Prej¹njo soboto je bila predstavljena predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci pripravili za sezono zdru¾itve. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je ¾ivela v najmanj¹em elementu in vse je potekalo brez ovir. Znotraj lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Pri njihovem delu so bili uporabljeni le po¹teni in fini materiali visokih barv, med katerimi so bili bomba¾, lan in svila. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maxi krili. Med njimi je bilo tudi navdu¹enje nad èipkami, romantiènimi oblekami in bluzami z nakitom in vezenim bikinijem. Za resna oblaèila so oblikovalci za ¾enske med drugim predlagali pletene kape z vsemi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in privlaènimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke, ki je bila pogosto pripravljena za to prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek od zadnje dra¾be bo predstavljen dru¾inskemu domu. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène moène in dodatne ukrepe. Njeni lastniki so ¾e veèkrat ponudili svoje izdelke za prodajo in ko je bil predmet dra¾be celo obisk zlota iz tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a zbirka od¹la v pisarne v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da bo podjetje naèrtovalo poslovanje z raèunalniki, v katerem bodo priljubljene zbirke, ki niso v stacionarnih trgovinah.Drugo oblaèilno podjetje je pijaèa med najveèjimi proizvajalci oblaèil. Ima veè tovarn po vsej regiji. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v sedanjosti pred vsemi mnogimi najbolj privlaènimi krojaèi, krojaèi in arhitekti. Podjetje v doloèeni meri izdeluje zbirke s centralno poljskimi oblikovalci. Te zbirke so rojene iz zelo pomembnega priznanja, da se tudi pred odprtjem trgovine, pripravljene v enem jutru, gibljejo v dolgih vrstah. Te zbirke so rezultat istega dne.Izdelke te umetnosti iz mnogih let hitro zanima velika priljubljenost med uporabniki, tudi na koncu in v tujini. Pi¹e o njej, ne zdi se, da bi omenila ¹tevilne nagrade, ki jih je dobila in ki jih sku¹ajo narediti, da je blago najbolj¹e kakovosti.

Glejte na¹o trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo za dojenèke