Modna revija allegro

Na te¾ko soboto je bil pripravljen prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci zakljuèili z rastjo. Med obèinstvom je bilo mogoèe najti celo veè znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je stal v najzgodnej¹em trenutku in vsa stvar je postala neovirana. V sredini smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihovo delo je temeljilo na popolnoma skromnih in lahkih tkaninah z dobrimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili v zbirki kvaèk. Prav tako so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci za ljudi, med drugim, predlagali pletene klobuke s pomembnimi kro¾i¹èi, okra¹ena s èipko in priljubljenimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, ustvarjene tudi za tekoèo slovesnost. Obleka je bila dana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo dra¾enih veliko oblaèil iz najbolj zdrave zbirke. Prihodki od te prodaje bodo doloèeni za va¹o siroti¹nico. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in pozitivne akcije. Njen delodajalec je veèkrat vrnil na¹e rezultate na prodajo in èe je bil predmet dra¾be celo obisk vseh tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a zbirka pri¹la na dom v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da ime namerava odpreti raèunalni¹ko trgovanje, v katerem bodo razliène zbirke vidne kot v stacionarnih sistemih.Na¹a znamka oblaèil je znaèilna za najpomembnej¹e proizvajalce oblaèil v prostorih. Ima veè tovarn v velikem svetu. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v sodobnem, predvsem pa v mnogih najbolj¹ih krojaèevih, krojaèih in arhitektih. To podjetje vsakokrat vsebuje zbirke v sodelovanju z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo veliko priznanje, da so ¾e pred zaèetkom trgovine pripravljene na dolge èakalne vrste zgodaj zjutraj. Te zbirke se izvedejo isti dan.Uèinke te blagovne znamke so potro¹niki ¾e vrsto let cenili, tudi na terenu in v tujini. Pi¹e o njej, ne pade dol, da ne omenjam nièesar, kar je zmagala, in ki uporabljajo, da so konci najvi¹je cene.

Oglejte si na¹o trgovino: Za¹èitna oblaèila za enkratno uporabo