Mikroskop za maleka

Ime mikroskopa je nastalo z zdru¾evanjem besed iz starodavne gr¹èine o mestu & nbsp; "majhno" in "videz", "opazujte". Mikroskop se uporablja za opazovanje majhnih predmetov, pogosto nevidnih s prostim oèesom. Orodje se pogosto uporablja v medicini, znanosti in, poleg tega, v industriji na ¹tevilnih novih podroèjih. Skozi stoletja so izumili druge vrste mikroskopov.

Med njimi je bila pomembna optièna oprema, ki je za osvetljevanje predmetov uporabljala le dnevno svetlobo. Ti instrumenti niso pridobili neverjetne popularnosti, ker je bila z zoomom najveè desetkrat. V 17. stoletju je pri¹lo do revolucije v mikroskopskem iskanju. Antonie van Leeuwenhoek bi bil koristen za izbolj¹anje mikroskopa in nato za izbolj¹anje dela v velikem obsegu. Kot pomemben èlovek pod mikroskopom je opazoval druge vrste celic. Zahvaljujoè njemu je pri¹lo do velikega napredka v biolo¹kih raziskavah na svetu. Znanstveniki so lahko opazovali mikroorganizme in odkrili popolnoma drugaèno delo o svetu favne in flore. Izum in popularizacija mikroskopa sta omogoèila nadaljevanje medicine. Izumili so ¹tevilna sredstva in cepiva. V osemnajstem stoletju so bakterije tuberkuloze opazili pod mikroskopom, kar bi bilo koristno kasneje v izumu cepiva proti tej bolezni. Mikroskop je ustvaril druga podroèja znanosti, vkljuèno z mikrobiologijo in citologijo. Pod mikroskopom so prviè opazili kromosome in dokazali, da so nosilci genov. Novo podroèje znanja se je zaèelo razvijati od zadnjega èasa: genetika. Poznavanje in analiza genov omogoèa boj proti genetskim boleznim v sedanjem svetu. Ne pozabimo na pravni vidik - zahvaljujoè genetiki je bilo mogoèe identificirati kriminalce in doloèiti oèetovstvo. Mikroskop je slu¾il industriji in industriji: zaradi tega so naèrtovane nove kovinske zlitine, ki so materiali, ki se uporabljajo na ¹tevilnih zemlji¹èih in znanju. V 20. stoletju je bil izumljen elektronski mikroskop. V naslednji èlove¹ki napravi so najmanj¹o obliko celic opazili s pomoèjo elektronov. Èe povzamemo, pod dana¹njim mikroskopom lahko vidimo drobne delce naravnega sveta. Zaradi tega izuma je bila rast mo¾na na podroèju znanosti, industrije in medicine.