Li aji in onesna evanje zraka

Z onesna¾enjem zraka moramo graditi vsak dan. Standardi Svetovne zdravstvene organizacije (SZO strogo doloèajo, katera koncentracija ¹kodljivih snovi v vsebini je primerna, da bi bila primerna za va¹e zdravje, pa tudi ni bilo negativnega vpliva na tla in podtalnico. Glavni dejavnik nastanka neugodne sestave ozraèja je pan, razvoj kulture in industrije.

VarikosetteVarikosette - Pot do brezhibnih lepih in zdravih nog!

Sestava ozraèja na razliène naèine v proizvodnih obratih je izjemno pomembna za zaupanje in zdravje ljudi.Direktiva ATEX, ki je potrebna na koncu dr¾av èlanic Evropske unije in upravlja standarde, ki zagotavljajo varnost pogojev v potencialno eksplozivni snovi, nalaga delodajalcem ¹tevilne obveznosti, da izkljuèi tveganje eksplozije.Pijaèa iz glavnih zahtev je zagotoviti ustrezno prezraèevanje in za¹èititi zdrs ¹kodljivih snovi v zraku, ki je izpostavljen mo¾nemu viru v¾iga.Podjetnik ima dve mo¾nosti: mora prepreèiti ¹kodljive snovi, kot so prah, plini, meglice in hlapi, ki so v prostoru eksplozivne me¹anice. Nov naèin je odpraviti tveganje v¾iga, vendar z za¹èito, ki je povsod prisotna v nastajanju vseprisotne elektrostatiène energije tudi za njene izpuste - prva re¹itev je la¾ja.Izbira za potrebe podjetnikov prina¹a sodobno tehnologijo.Industrijski zbiralniki prahu so sistem za zbiranje prahu, ki je sam po sebi najbolj javna in ¹iroko uporabljena metoda èi¹èenja zraka. Industrijski odsesovalniki, razdeljeni v to smer, so razdeljeni na kohezivne in mokre.Pri zbiranju podatkov o njihovih vrstah delovanja lahko izvleèemo naprave, kot so:- komore za usedanje (uporabite gravitacijsko skupino, \ t- elektrostatièni suhi zbiralniki prahu (uporaba elektrostatiène energije, \ t- cikloni (z uporabo centrifugalne sile, \ t- zbiralniki filtrov (uporabljajo se razliène vrste filtrov.Mokri industrijski zbiralniki prahu delujejo na postopke izpiranja. Obstaja druga vrsta èistilnika:- z aplikacijo,- brez polnjenja,- pena,- s pretokom plina skozi zapiranje vode.©tevilne razpolo¾ljive metode filtriranja zraka omogoèajo, da se spomnimo zaupanja in zdravja ljudi tudi v industriji, v vsakdanjem ¾ivljenju.