Izraeun trdnosti zidov

Natanèna doloèitev velikosti in vrste obremenitev je nujna za oceno tehniènega stanja opreme, izbiro materialov, doloèitev vzrokov za ¹kodo ali predlog sprememb in oskrbe.

V stiku z zgoraj navedenim uporabljamo numeriène metode za natanèno doloèanje nivoja obremenitev, pri tem pa predvsem metodo konènih elementov (MKE.Metoda konènih elementov se lahko uporablja za statiène in aktivne elemente. Dinamièni dogodki igrajo pomembno vlogo, npr. Hitrost sprememb obremenitve, trenje in medijski tokovi. Izraèuni mesa se uporabljajo tudi za doloèanje vzrokov za okvare in po¹kodbe.Tipiène analize, kombinirane z izraèuni, se nana¹ajo predvsem na:- preverjanje stanja napetosti in deformacij pri doloèanju kritiènih toèk, \ t- prilagoditev oblike predmeta, da se zmanj¹a intenzivnost strukture, \ t- preverjanje vzrokov ¹kode in njihovega vpliva na delovanje, \ t- modeliranje ulitkov in tokov.Ta igra, mes kalkulacije in zelo pomembno mesto v pomorskem sektorju. Pri oblikovanju plavajoèe ali potopne strukture se podrobna MES analiza njihove moèi in nadaljnjih karakteristik ustavi s pomoèjo priroènih in ekonomiènih re¹itev.Najbolj uèinkovito je pripraviti predhodne analize na zaèetni stopnji projekta. To vam bo omogoèilo, da se izognete napakam pri nadaljnjem oblikovanju. Najpomembnej¹i element izraèunov je doloèitev trenutne trdnosti konstrukcije. Obe celostno, èe dodatno v veèjih vozli¹è. Izraèuni mer se uporabljajo tudi za oceno trdnosti utrujenosti.V prej¹njih letih je pri¹lo do revolucije v izraèunih neredov in se postopoma posvetila nedopustnosti lokalne plastifikacije materiala. V stiku s sedanjostjo je la¾je vzpostaviti ekstremna vpra¹anja in za¹èititi vodne nesreèe, ki se lahko zgodijo. Trenutno obstajajo prizadevanja za razvoj standardov za zmanj¹anje ¹kode, povzroèene med trkom. Velik napredek pri izraèunu neredov so spro¾ili projekti EU "Harder" in "Cilji". Risanje iz izraèunov neredov je ¹e veèje.