In titut za psihiatrijo in nevrologijo f1

prolesan pure

Eden najpomembnej¹ih znanstvenih in raziskovalnih objektov na Poljskem se danes nahaja v Stolici, vstavljen leta 1951 zaradi skupin psihiatrov in nevrobiologov, vkljuèno z odliènim nevrofiziologom Jerzyjem Konorskim, In¹titutom za psihiatrijo in nevrologijo. Ugled in¹tituta potrjuje dejstvo, da ¾e od leta 1992 sodeluje v oddelku za znanstvene raziskave in vaje z Mednarodno zdravstveno organizacijo. Poslanstvo centra je njegovo lastno ravnanje na podroèju psihiatrije in nevrologije, usklajevanje znotraj dr¾ave, posvetovanje z dr¾avnimi oblastmi glede vidikov teh delov (poroèilo o odvisnosti od drog, poroèilo o HIV in aidsu, delo o programu proti alkoholu ter diagnostièna in terapevtska dejavnost (hospitalizacija in operacija. v ambulantnih nastavitvah. V obratu poteka tudi zalo¾ni¹ka dejavnost (dve mednarodni reviji, usposabljanje in doktorsko usposabljanje. In¹titut je sestavljen iz triindvajsetih klinik (vkljuèno s kliniko Nerwice, Kliniko za klinièno rehabilitacijo, Oddelkom za psihiatrijo otrok in mladostnikov, Kliniko za nevrolo¹ke klinike in znanstvenimi ustanovami (npr. Zavod za javno zdravje, Zak³ad Opieki i Pomagania Uzale¿nieñ. OK znanylekarz.pl strokovnjaki in¹tituta prav tako pridobijo privlaèna, zelo uporabna mnenja. Bolniki cenijo zdravni¹ki pristop do pacienta, njegovo strokovnost, hitrost diagnoze in zdravljenja. Na ¾alost se In¹titut za psihiatrijo in nevrologijo bori z velikimi te¾avami. V letu 2014, po mnenju direktorja in¹tituta, je dolg presegel petdeset ¹est milijonov zlotov, zgradba pa zahteva veèjo prenovo, za katero primanjkuje sredstev. Majhna kolièina kopalnic, pu¹èa streha, pu¹èana okna, plesnive stene, zmanj¹ano osebje, nezmo¾nost izolirati bolne bolnike in zagotoviti udobne pogoje je le del te¾av In¹tituta. Vpra¹anje o naèinih prenove klinik je ¹e vedno obèutljivo vpra¹anje in po besedah tiskovnega predstavnika Ministrstva za zdravje ¾eli od "bogastva portfelja oddelkov". Verjetno bo v bli¾nji prihodnosti mogoèe odkupiti sredstva za obnovo, In¹titut pa bo lahko opravljal svojo vlogo delovanja od zore do cilja.