Gradnjo hi e z loki

Vsi poudarki imajo znanega prijatelja, razumljivega, a zaposlenega, ¾argona. S prevajalci ni niè drugaèe. Dati zaposleni v prevajalski agenciji bo verjetno oznaèen na drugaèen naèin, vèasih sme¹no za nepovezanega poslu¹alca. Mo¾no je spoznati ljudi, ki so ostali, wyautowane ali sCATowane sami. Kaj pomenijo dani stavki?

Prevedeni prevajalec - oseba, ki uporablja nekaj programov CAT, in sicer raèunalni¹ko podprto prevajanje, ki je namenjeno la¾jemu prevajanju. Z drugimi besedami, orodje CAT predlaga prevod, èe je èlanek sorazmeren z neèim, kar je prevajalec ¾e prevedel.Prevedeni prevajalec - prevajalec, ki ni v podjetju, in ko mu dajemo skrb, prejmemo samodejno ustvarjen z e-po¹tnim naslovom, ki ste ga prejeli.©ola potuje - prevajalec, ki je ponosen na doloèen element, npr. Na poèitnicah.

https://neoproduct.eu/si/drivelan-ultra-ucinkovit-nacin-za-ponovno-pridobitev-moskosti-in-popolno-zadovoljstvo-zenske/

Pretvorba konkabine je najbolj priljubljena. Ta fraza je sprejeta za definicijo ¾enske, ki napolni s simultanim prevodom, tj. Prevajalca, ki v govorni kabini prevaja govorjeno besedilo v ¾ivo. Da bi ga sli¹ali, mora zainteresirana oseba namestiti posebne slu¹alke in izbrati program usposabljanja za zanimiv jezik. Mo¹ka oblika tega izraza je konkabent, tako da je naroènik priporoèil simultano tolmaèenje.Prevajalske agencije seveda kot podjetja, ki ponujajo nove storitve, dajejo druga drugi posebne fraze, ki so razumljive za zaposlene v tem poklicu. Seveda jih ponavadi posku¹ajo prezreti v uspehu odnosa s stranko, vendar, kot veste, se je zelo te¾ko umakniti iz uporabe. In ko, v podjetju prevajalca, sli¹imo, da je na¹ prevajalec izginil, ali drug prevodnik nam bo bolje prevedel besedilo, ker je SCOATED, ne bodite obupani ... Lahko se vpra¹ate o zanimivi situaciji v sobi, kot je prevajalska pisarna, vpra¹anje o prevajanju mo¹ki je na vrsti, kolikor ozadje tudi ne pomeni prekomernega zanimanja za osebno ¾ivljenje prevajalca.