Fotografija psovih genitalij

Vaginalna biocenoza je diagnostièno vpra¹anje, ki bo ocenilo èistost vagine, njeno biologijo, floro in razmaz. Biocenoza so mikroorganizmi, ki naseljujejo vaginalni epitelij, ki prispeva k pravilnemu delovanju ¾enskih spolnih organov. Najpomembnej¹e je ohranjanje pravilne biocenoze, poudarek pa je na kirur¹kih postopkih, neupo¹tevanju higiene, hormonskih ravneh, nenadzorovani uporabi antibiotikov in spolnih metod.

https://p-dex.eu/si/

Vaginalna biocenoza raèuna na pridobitev vaginalnega brisa v projektu za testiranje izloèanja. Zahvaljujoè moèni imena, kar pomeni, mikrobi ¾ivijo v reproduktivnem traktu in ali ne gnezdijo primeru morebitne povzroèitelje bolezni ali vnetja. Biocenoza je zagotovo izvedena brez zdravni¹ke napotnice. ®enska mora izpolnjevati test tega modela ¹e posebej, èe se pojavijo na simptome vnetja, ki ga spremlja srbenje no¾nice in vulve, izcedek iz no¾nice in vnetje seèil. V taki re¹itvi lahko poteka vaginitisa uspe¹no obvladamo. Ne morete uporabljati nobenih vaginalnih zdravil ali jemati antibiotike v katerikoli obliki nekaj ur pred testom. Prav tako je treba prekiniti spolne stike dva dni pred naèrtovanim pregledom. Meseèna krvavitev iz rojstne linije je istoèasno razlog, da se ne morete pridru¾iti biocenozi. Èe mora biti na eni ¹tudiji, je vaginalni biocenoza voditi ginekolog za ginekolo¹ki stol. Bris, blazinico vulve ali seèil uporabimo s tanko ¾ico ali tamponom. Test je neboleè, vendar se lahko pri vnetju uporabi nekaj nelagodja. Na sreèo ne traja dolgo, ker je le nekaj trenutkov. ®ica z vaginalnim izloèkom se postavi pod mikroskop, da bi odkrili morebitne patolo¹ke mikroorganizme. Potem pa ni invazivni pregled, zato ga lahko nosite in se vraèate k va¹im individualnim vsakodnevnim nalogam. Pravilen rezultat, ki ga vsaka ¾enska prièakuje, mora pokazati prisotnost bakterij, ki proizvajajo kisline. Èe obstajajo ene bakterije in bele krvne celice, se ¾e odzivamo z dodatno stopnjo. S spremembami v tretji fazi pritrjena na poèasen razvoj bakterijske flore veliko vrednost patolo¹kih mikroorganizmov. V èetrtem krogu pa so glivice in vaginalni tristomeri.