Fiskalna blagajna novitus next

Èe zaènete s svojo lastno finanèno energijo, jo previdno preverite ali pa vam ni treba kupiti postnet neo & nbsp; checkout in jo uporabljati vsak dan v bli¾nji karieri. Poljski predpisi nas zelo hitro in enostavno obvestijo, kdo ¾eli imeti blagajno in kdo mora izdati potrdila.

V letu 2015 se je znatno zmanj¹alo ¹tevilo davènih zavezancev, ki so bili upravièeni do posebnih oprostitev za namen vodenja blagajn, kar pomeni, da je davèna blagajna nujna za vedno veèje ¹tevilo dr¾avljanov.

Skupaj z razliènimi doloèbami Zakona o davku na dodano vrednost so vsi davkoplaèevalci na svetu tarèa uporabe registrskih blagajn za transakcije na raèun fiziènih oseb, ki ne poslujejo. Davkoplaèevalci so prav tako zavezani k uporabi registrskih blagajn za uspeh pri registraciji prodaje na polo¾aj kmetov pav¹alistov. Samo davkoplaèevalci, katerih letni dohodek presega 20 000 PLN, se morajo opremiti z ¾epi za obdavèenje.

Prav tako je treba omeniti, da avtomobilske delavnice ne smejo imeti mo¾nosti registrirati blagajn, èe so izdelki, ki jih ponujajo, sestavljeni neposredno v avtomobilih. V takih situacijah servisne delavnice ponujajo storitve in ne prodajajo doloèenega blaga. Davèni uradi prav tako navajajo, da v tem primeru na raèunih za servisiranje ne vna¹ajo sestavljenih delov, ker lahko zaradi specifikacije teh sade¾ev te¾ko prejmete umik iz potrebe po imetju blagajn.

V bli¾njem svetu se prodajalci elektriène energije razpu¹èajo tudi od blagajn in podjetij, ki govorijo telekomunikacije, zavarovalnice in finanène storitve. Izjeme lahko sprejmejo podjetja, ki opravljajo storitve, neposredno povezane z nepremièninskim trgom. Ne smemo pozabiti, da tudi po¹tnim podjetjem ni treba imeti finanènih blagajn, ker je plaèilo vedno na banènem raèunu. Od nakupovalnih vozièkov do 20.000 PLN, taksistov in novih podjetij, ki pravijo, da storitve potni¹kega prevoza ne morejo veè imeti.