Evidenca osnovnih sredstev obeine

Vsak trgovec mora sestaviti evidenco osnovnih sredstev v podjetju. Nato zapi¹ete sredstva podjetja. V kateri metodi je treba voditi ustrezno evidenco moènih virov in kdo lahko doloèi pravilnost vodenja tak¹nih evidenc? To daje prednost Zakonu o raèunovodstvu. Vsako leto obstajajo nepopravljive spremembe zakonov, zato bi moral biti dober raèunovodja ¹e vedno aktualen.

Kaj so osnovna sredstva v enoti?Gre za enako vrsto premo¾enja, ki je predvideno za veè kot eno koledarsko leto, in to ne bo enako za toaletni papir, ki ga dajo v uporabo zaposleni, ne bo zadnje peresa, ki smo jo naredili celo veliko. Zato morajo biti popolno blago, ki se uporablja za aplikacijo, in tiste, ki se uèijo, da se obna¹ajo kot del gospodarske kampanje.Osnova za najpomembnej¹a osnovna sredstva so nepremiènine v imenu. Obstajajo nekatere vrste zemlji¹è, pa tudi preproste za uporabo prostorov in biti. Tako obstajajo tudi stroji, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu, kot tudi naprave in transportne metode (avtomobili, tovornjaki, prikolice. V doloèeni meri je ¹e vedno pri¹lo do izbolj¹anja, ki smo ga uvedli v tujih osnovnih sredstvih. Fiksni inventar bo tudi ¾ivo bogastvo.Za Zakon o raèunovodstvu so bila doloèena doloèena pravila. Med njimi so zapisi, da mora vrednost osnovnega sredstva na zaèetni datum preseèi 3.500 PLN, tako da je pomembno, da se to vpi¹e v seznam osnovnih sredstev. Poleg tega je moral biti ukrep v popolni lasti osebe, ki vodi poslovno kampanjo ali premo¾enje podjetja, ali pa je na njenem nakupu dodelila loèeno trgovinsko fakturo.Zaèetna vrednost osnovnega sredstva se prevzame z upo¹tevanjem ne samo stro¹kov nakupa, temveè tudi stro¹kov prevoza te priprave v podjetje, nakladanja in razkladanja. Vèasih se stro¹ki razstavljanja in monta¾e izvedejo v ¹tevilu osnovnih sredstev, glede na to, v èem je te¾ava. Evidence osnovnih sredstev predpostavljajo tudi, da se dolgovani DDV zni¾a iz cene osnovnega sredstva.Èe smo podedovali osnovno sredstvo, potem zakonodajalec dovoljuje, da doloèi prednost takega ukrepa, ki je odporen na naèelo cene predmetov ustrezne skupine in kakovosti. Èe ni mogoèe trajno doloèiti vrednosti sredstva, se vrednost izbere z uporabo cenilca nepremiènin, ki ga je mogoèe zaposliti.