Eksplozija metana na halo

Rudarstvo v svojem svetu je najbolj obèutljivo v vseh svetovih in kljub temu, da so metanski premogi najvarnej¹i. Varnost je bila dose¾ena z uporabo razliènih tehnologij in varnosti, zaradi èesar zmanj¹ujemo mo¾nost v¾iga ali eksplozije metana.

Da bi se izognili eksploziji metana, zmanj¹amo pojavnost dejavnikov, ki ga vodijo, kar lahko omejimo s tem, da lahko izvedemo ustrezne naprave. V delu rudnika ali do meje ali prednika morajo biti vkljuèeni tekoèi dobavni kombajni in transportni transporterji. Danes, na koncu iskrenja po¹kodovanih kablov, se v¾ig in eksplozija metana pridru¾i nastajanju elektriènega loka. Zato je v vseh elektriènih napravah usmerjena dodatna za¹èita pred eksplozijami. Zaradi za¹èite, ki se uporablja v teh celotnih orodjih in ustanovah, zmanj¹amo prodor elektriènega potenciala na mesto metana, tako da v primeru okvare ne bo tragedije. Minerski elektrièarji, ki delajo na rudni¹kih parcelah, so posebej usposobljeni v eksplozijsko odpornem in po¾arno odpornem oddelku, tako da lahko varno ustvarim posebne aktivnosti za sebe in izjemne podzemne ljudi. Vsak elektrièar, vsakih pet let, mora raèunati na zaèetek tak¹nega usposabljanja, ki se konèa z izpitom, zaradi tega, ker se bo njegova misel osve¾ila in se bo nauèil s trenutnimi vzorci in metodami za doseganje po¾arno odpornih in eksplozijsko za¹èitenih.Za¹èita pred eksplozijo in ognjevarnost je zato pomemben element, ki je uveden na vsakem rudniku, zaradi èesar je nevarnost eksplozije metana zmanj¹ana.