Eistilni u esni vosek

Magnetni filtri so popolnoma nova vsebina na podroèju èi¹èenja tekoèin iz delcev. Prav tako so standardna re¹itev za uspeh olj in hladilnih tekoèin. Magnetna filtracija je precej ekonomièna, uèinkovita in ekolo¹ka.

Magnetni filtri so namenjeni predvsem za za¹èito industrijskih instalacij centralnega ogrevanja in tople vode. Podatki so istoèasno namenjeni za za¹èito hladilnih in ogrevalnih instalacij ter dodatno za vse vrste naprav, ki so name¹èene v obravnavanih instalacijah. Magnetni filtri v prvi vrsti ¹èitijo pred onesna¾enjem s trdnimi delci. Magnetni filtri so odvisni predvsem od prepreèevanja po¹kodb naprave in vstavljenih naprav. Poleg tega prièakujejo naèrt za poveèanje uèinkovitosti vgrajenih magnetizerjev. Poleg tega dajejo mo¾nost zmanj¹ati stro¹ke obratovanja ali vzdr¾evanja opreme in zmanj¹ati odpornost vode ali pretoka tekoèine v gradbeni¹tvu.Magnetni filter ima veliko prednosti in hkrati veliko aplikacij. S pomoèjo magnetnih filtrov se lahko sreèate na vodovodnih instalacijah (vodovodne napeljave, v zaprtih instalacijah, z za¹èito podatkovnih naprav, ki se napajajo z uporabno vodo (npr. Pralni stroj, v napravah s prisilno kro¾enjem.Izbira pravega magnetnega filtra se mora osredotoèiti predvsem na procesne parametre. To je odloèilen dejavnik pri naravi, vrsti procesne tekoèine, kolièini in vrednosti neèistoè ter uèinkovitosti, ki jo nameravamo narediti, in prièakovani uèinkovitosti filtriranja.V magnetni filtraciji ni potro¹nega materiala. Delovne elemente filtra je mogoèe oèistiti, nekateri magnetni filtri pa imajo nizek upor. Nekateri magnetni filtri imajo sposobnost zajemanja delcev s povr¹ino, manj¹o od 1 mikrona. Kontaminanti iz filtra so izbrani na polsuhi strani, zato je izguba tekoèine zelo nizka. Vendar pa magnetna filtracija poveèuje stro¹ke nalo¾b. Prviè, stro¹ki magnetnega filtra so veliko vi¹ji kot pri uspe¹nosti standardnih membranskih filtrov. Dejstvo je, da gre za specifièno pomanjkljivost magnetnih filtrov, ki se bistveno zmanj¹a zaradi znatnega zmanj¹anja obratovalnih stro¹kov.