Delo eeljustnega psihologa

Poklic psihologa pred nekaj leti je bil povezan z du¹evno boleznijo. Mladi so s pomoèjo psihologa in odkrito odgovorni o tem v izbranih okoljih izpostavljeni zlonamernim komentarjem in celo stigmatizaciji. Ob uspehu tak¹no zaznavanje poèasi vodi v zgodovino. Izobra¾eni, moderni ljudje, ki cenijo vrednost osebnega razvoja, so vse pogosteje psiholo¹ke pisarne, ne le v kriznih razmerah.

V bistvu, kdo je psiholog?

Poenostavljeno je vloga, ki je opravila humanistiène ¹tudije o èlovekovem vedenju, strukturah njenega notranjega sveta in dru¾benih stikov. Tak¹na oseba, ki imenuje znanstvene raziskave, dela v svetovanju ali v podjetjih na oddelkih, ki se zanimajo za èlove¹ke vire ali za ogla¹evanje. Po dokonèanju dodatne smeri in pridobivanju spretnosti in obèutka, potrebnega za terapijo, lahko psiholog postane klinièni psiholog-psihoterapevt.Motiv za izbiro te pisarne je pogosto velik del empatije in sodelovanja z drugimi vrstami. Ponavadi ima oseba, ki se kvalificira za zadnjo stopnjo, veliko pripravljenost pomagati drugim.Na ¾alost je prisotno prijetno delo. Nekateri i¹èejo psihologa samo zaradi podpore in bli¾ine. Dajte jim mo¹kega, s katerim bi delili celotno, ki ga skrivajo od preostalega sveta, ali se ¾elijo preprièati v svoje ¾ivljenjske izbire. Ampak tukaj prihajajo ljudje z zelo boleèimi te¾avami, z vso prtljago èustev, pogosto frustracijami ali ¾alostjo, vèasih razkrijejo svojo strast ali razoèaranje. Psiholog, ki ga podpirajo znanost in èustva, vsak dan uporablja roko in potrpe¾ljivo daje vso ljubezen in naklonjenost, majhne dileme dilem in edinstvenih skrivnosti. Potem pomaga pri sooèanju z njimi, vendar pritegne pozornost k neèemu, kar ne vidimo sami, zato treniramo, kaj storiti s poplavo obèutkov in stiske dana¹njega sveta. Pomembno bi bilo tvegati izjavo, da psiholog, tako na¹ prijatelj, ki ga lahko reèemo, da se vse ne negativno oceni. Vodnik po meandrih duha. V njegovi pisarni dobimo razumevanje in izku¹nje o varnosti, ki izhajajo iz èlove¹kih uslug, ki jim lahko reèemo vse. S pomoèjo dihanja gremo ven, tudi bolj pomembno. Pogosto ¹e vedno z nasmehom na osebi.