Fiskalni novitus majhen plus

Pri¹lo je do trenutkov, ko zakonske norme zahtevajo blagajne. To so torej elektronske institucije, ki zagotavljajo registracijo dohodka in vsoto davka, ki ga je treba plaèati zaradi prodaje na debelo. Zaradi

Blog poslovnega naerta

V 21. stoletju imamo veliko zanimivih orodij za stvari, ki nam pomagajo veliko komunicirati in slu¾iti doloèenim dejavnostim, ki imajo v na¹ih dejavnostih ¹irok pomen. Vsak dan se vsakdo seznani z

Obi garderoba

Prihaja dolgo prièakovana pomlad. Torej, ne samo prilo¾nost, da vzlet nekaj dodatnih kilogramov, ampak tudi, da spremenite svoje prehranjevalne sloge. V toplej¹em vremenu nas spodbuja, da opustimo te¾ko prebavljivo prehrano, ki

E deklaracija za podjetja

Ste se kdaj spra¹evali o pomenu uporabe programov, ki se zdravijo pri drugih dejavnostih? Ni pomembno, kaj, na kak¹en naslov, preprosto nekaj skupaj - ali celo, èe raèunajo na kose, ki

Pozicioniranje strani https

Za mnoge ljudi denar in fiskalni urad pomenita isto - potrebo po obraèunu prodaje sadja, vkljuèno s pomoèjo pri davènem uradu. Vendar pa je treba poudariti, da ni vsaka blagajna samodejno

Majhne preglede blagajne

Omogoèajo popolno in profesionalno kritje prihodkov ter registracijo prodaje in storitev. Od tradicionalnih blagajn se razlikujejo le po velikosti - mlaj¹i so in ti¹ji, zaradi èesar jih lahko uporabljajo tudi podjetniki,

Razsvetljava visokih zgradb

Osvetlitev je naèelo vsake sobe. Zahvaljujoè njemu smo sposobni pravilno delovati ponoèi. V oblaènih dneh nam olaj¹a opravljanje razliènih dejavnosti. Ima druge funkcije. To je privlaèna in zakljuèna tema za notranjost.

Blagajna za zdravnike

Nekaterim podjetnikom bo pri¹el zgodnji ali poznej¹i trenutek, ko se bo moral opremiti z dobro znanim podjetjem. V tem trenutku pa je problem, ali je takoj pripravljen na cilj?No, ne, najprej