Blagajna za zdravnike

Nekaterim podjetnikom bo pri¹el zgodnji ali poznej¹i trenutek, ko se bo moral opremiti z dobro znanim podjetjem. V tem trenutku pa je problem, ali je takoj pripravljen na cilj?No, ne, najprej naj ga namesti. Namestitev blagajne ni tako te¾ka, spomnim se, da jo bodo lahko vsi brali po tem kontekstu.

S èim naj bi zaèeli?Prvi korak je pravzaprav nakup blagajne postnet toplotne. Odlièno bi bilo, èe bi to naredili pribli¾no 3-5 tednov prej, to pa nam omogoèa, da se seznanimo z napravo in njenimi mo¾nostmi. Èas, ki ga bomo na nefiskalni naèin porabili za trening z zeljem, nam bo pomagal veliko kasneje pri delu in prihraniti veliko ¾ivcev, da ne omenjamo ¾ivcev na¹ih uporabnikov.Èe ¾e poznate znano blagajno, morate o tem obvestiti pristojni davèni urad en dan pred naèrtovano fiskalizacijo blagajne.Obvestilo nato moèna, tako pisati z roko.Po izdelavi tak¹ne izjave je treba spro¾iti fiskalni modul. Oèitno lahko to storite ¾e prej, vendar nikoli ne moremo zamuditi s tem.To storitev opravlja poobla¹èena blagajna. Servisni tehnik pri opravljanju storitve izpolni tudi servisno knjigo, poleg tega se kolièina zapeèati s svinèenim peèatom s toèko serviserja.Po uvedbi fiskalnega modula, najkasneje v 7 dneh, izpolnite in predlo¾ite drug dokument svojemu davènemu uradu. Tako je dokument "Obve¹èanje davènega zavezanca o kraju namestitve sklada". Tak¹en dokument je brezplaèno zagotovljen s strani serviserja med fiskalizacijo. Na papirju vnesemo vse podatke o lastnem podjetju in o blagajni - njegovo serijsko ¹tevilko, edinstveno, podamo kraj namestitve in datum fiskalizacije in namen.Priporoèljivo je, da odgovornost za predlo¾itev takega dokumenta nosi davèni zavezanec. Pridobljene kopije dokumenta priporoèamo in hranimo.Po "fiskalizaciji" blagajne izda davèni urad tretjo ¹tevilko - registrsko ¹tevilko. ©tevilo, ki se je uporabilo za valuto v sistemu, je bilo na primer nepremoèljiv marker. Poleg tega se vnese v servisno knjigo v obièajnem polju, ki se obièajno zgodi v èasu vlo¾itve dokumentacije o obdavèitvi na davènem uradu, vèasih jo lahko dobite tudi s pismom.Va¹e delo, ki ga je opravila spletna stran, je zelo pomembno. Dol¾nost vsakega davènega zavezanca je, da ga pusti na kraju uporabe blagajne.