Blagajna ki mora

Z uvedbo novih restriktivnih zahtev glede registrskih blagajn jih morajo uporabljati srednje velika podjetja. Vse dru¾be, katerih letni dohodek presega 20.000 PLN se mora registrirati na davèni napravi.

OptiMaskProOptiMaskPro - Poizkusite se s te¾avami z vidno ostrino in napetostjo oèi!

V uspehu, ko se je dejavnost zaèela, je bila v razvoju leta doloèena finanèna meja, na katero je bila razèlenjena iz vodenja evidenc z uporabo blagajne, poroèa pa se sorazmerno z velikostjo akcije skozi vse leto.V klubu s to skupino majhnih pisarn je prisiljen vzeti iz blagajne. V takih primerih ¹e vedno ni dovolj, da kupimo velike, kompleksne blagajne, ker lastniki tak¹nih podjetij na neki toèki i¹èejo prihranke. Fiskalne blagajne najcenej¹ih podjetij ponujajo naprave, oblikovane posebej za povpreènega podjetnika. V tekoèi sezoni mora investitor za opraviti raziskavo, kar zahteva iz blagajne in v katerih pogojih bo ta znesek porabljen. Ponudba tak¹nih zneskov je celo obse¾na. Lastnik podjetja je, kaj izbrati. Za take blagajne je znaèilna majhna moè in manj funkcionalnosti. Cene se gibljejo od nekaj sto tisoè zlotov do nekaj tisoè in pol. Odgovorni so za prenosni denarni trg, ki se lahko pove¾e v prodajnih pogojih na odprtem prostoru, kjer se mora prodajalec nenehno premikati, in obstajajo tudi tisti, ki so napisani za uporabo na mestih, kjer lahko nastavite tak¹no blagajno. V primeru teh ¹tevilk proizvajalec pogosto poda pravo temperaturo, na kateri lahko blagajnik deluje, saj se ne more vedno uporabiti na zelo ¹irokih temperaturah. Poleg tega imajo tak¹ne blagajne v primeru de¾ja vodoodporne tipkovnice.

Denarna blagajna, namenjena lokalnim podjetnikom, je majhna mo¾nost. Tako kot vsi blagajniki ustvari dvojnik prejemkov, ki jih je treba ob koncu poravnave obdr¾ati z naslovom zakladnice. Elektronske kopije se pogosto uporabljajo v najmanj¹ih, tako da je velikost blagajne kompaktna. Mo¾no je tudi natisniti dvojnik na nov zvitek papirja v veèjih kolièinah.

V takih blagajnah so funkcijske tipke in mo¾nost shranjevanja blagovne baze. Te obse¾ne blagajne lahko pome¹ate z raèunalnikom, prikljuèite èitalnike èrtne kode ali elektronske tehtnice. Poleg tega obstaja mo¾nost vkljuèitve blagajne v plaèilni terminal. Zahvaljujoè tem mo¾nostim si lahko tudi srednje velika podjetja privo¹èijo, da bodo priroèno vodili prodajne zapise.