Blagajna ceno

Vsi davèni zavezanci, ki ponujajo storitve za delo fiziènih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, imajo namen voditi evidenco z uporabo davènih naprav, kot so blagajna ali fiskalni tiskalnik.

Finanèna blagajna je opremljena z leti, ki so obièajno dana v skladi¹èih in ¹e vedno pri drugih vrstah storitev, od raèunalni¹kih storitev do zdravnikov.Posnet tiskalnik je odlièen za vse vrste podjetnikov. Iz nje èrpajo predvsem pomembne komercialne mre¾e, ki izdajajo veè tisoè prejemkov na dan.Ampak pomislimo, zakaj blagajna ni trajala do zadnje, lahko pa se ukvarja tudi z veliko kolièino prihodkov? Soglasje, vendar blagajna ne bo natisnila raèuna z DDV in v prodajnih mestih brez tak¹ne opreme se konèa roèno, kar ni donosno z vidika izbolj¹anja uèinkovitosti in storitev. Zaradi tega so ¹e bolj pripravljeni, celo manj¹a podjetja doseèi to vrsto re¹itev.Nakup tiskalnika ni priljubljen, povezuje se s potrebo po veè kot dveh tisoè prijetnih oblogah in bi morali imeti, da jed, za razliko od valute, sploh ne deluje. Zato je za njegovo delovanje potreben raèunalnik, opremljen s priroènim prodajnim programom, kar pomeni tudi stro¹ke, vendar velike koristi. Zdaj lahko sledimo izdatkom prodanih izdelkov v tiskarski sezoni prejema, ne pa v èasu uspe¹nosti blagajn, ¹ele po prodaji skladi¹ènega programa.Pri izbiri tiskalnika pomislite na to, kak¹no podatkovno bazo (¹tevilo PLU kod, na¹a naprava naj bi bila in izbrala pribli¾no 20 odstotkov veè, kot jih potrebujemo v doloèenem obdobju, saj se zmogljivost ne bo poveèala in kolièina na¹ega obmoèja se lahko poveèa. Drug pomemben element, na katerega moramo biti pozorni, je dnevno ¹tevilo prejemkov.

Tiskalnike ¹tejemo zaradi velikosti kod in potrdil na:- majhna / prenosna - povpreèno 100-150 prejemkov na dan- prodajalne - podatki za pomembne prodajalne na drobno, ki predstavljajo moèno raz¹irjeno bazo blaga.Trenutno obstajajo naprave, ki so le papirni papir za potrdila za uporabnike, ker je kopija usmerjena elektronsko, na kartico SD.