Blagajna 50 transakcij

Z blagajno se lahko sreèamo kjerkoli fiziène osebe so odgovorne za blago ali storitev, dohodek od tega prometa pa presega mejo, ki jo doloèi Ministrstvo za finance.

Zakaj in kako deluje blagajna?Blagajna obstaja kot naprava, za katero so nalo¾eni ponujeni izdelki ali ponujene storitve. Zahvaljujoè temu lahko dama, ki kupuje izdelek ali pomoè, dobi natanèen seznam tega, kar je dala. Navaja natanèno ceno vsake postavke in skupni znesek. Dokaz o prodaji ni niè novega kot potrdilo o prejemu. Le zahvaljujoè njemu razumemo, za kaj dodajajo in ali je ¹tevilo ni preveliko ali premalo nakljuèno. Lahko se zgodi tudi, da bo stranka nevede pridobila blago z napako. Potem je na voljo tudi potrdilo o prejemu in za spremembo takega izdelka za drugaèno ali za znesek denarja, ki bo enak znesku, ki ga je kupec plaèal. Vendar pa blagajna ni samo za tiskanje potrdil. Njegova druga funkcija je pisanje prodaje. Po doloèeni prodaji je prodajalec odgovoren za pripravo dnevnega poroèila o prodaji. Zaradi tega bodo nekateri izdelki zabele¾ili, kateri izdelki so bili prodani, koliko jih je bilo plaèanih in koliko jih je bilo DDV.

Blagajna ERCObstajajo razlièni naèini blagajn. Kot dokaze lahko najdemo ERC ali elektronsko blagajno. Takrat je znesek, kak¹ni so programi, kot so tisti, ki jih je nalo¾il njegov proizvajalec. Ne morete jih spremeniti. Obstaja pa tudi majhna podatkovna zmogljivost, ki je po nekaj letih polna. Nato ima lastnik take blagajne dve mo¾nosti: zamenja fiskalni modul za zadnjo ali pa celoten znesek popolnoma spremeni v drugega. Ta vrsta blagajn vkljuèuje, med drugim, mobilne igralnice, samostojne blagajne ali sistemske blagajne.

Davèni terminaliDrug naèin fiskalnih blagajn je POS blagajna ali Elektronska prodajna toèka. Imenujejo se tudi raèunalni¹ke blagajne. Ponavadi se kopièijo iz raèunalnika, fiskalnega tiskalnika, tipkovnice in monitorja. Registrske blagajne so tudi univerzalne, kar pomeni, da je pomembno prilo¾iti tudi na primer fiskalne terminale, èitalnike èrtnih kod ali elektriène tehtnice. Blagajni¹ke blagajne se lahko prosto konfigurirajo ali raz¹irjajo v razmerje z va¹imi potrebami ali razvojem podjetja.