Blagajna 2015 80

Obstajalo je stanje, v katerem so pravne blagajne zahtevane s pravno normo. Zato obstajajo elektronske organizacije, ki se uporabljajo za bele¾enje donosov in vsote davkov, ki izhajajo iz pogodbe, ki ni veleprodajna. Za svojo krivdo se podjetnik lahko kaznuje z visoko finanèno kaznijo, ki znatno presega njegov vpliv. Nihèe se ne ¾eli izpostavljati skrbi in denarnim kaznim.Vèasih pride do tega, da podjetje deluje na zelo omejenem obmoèju. Delodajalec prodaja svoje materiale na internetu, obrat pa jih veèinoma skladi¹èi tako, da je edina nezasedena povr¹ina, kjer je miza. Blagajne so torej tako nepogre¹ljive, ko se uspeva v trgovini z velikim komercialnim prostorom.Niè drugaèe ni v polo¾aju ljudi, ki mirujejo. Te¾ko si je predstavljati, da se lastnik premika s pomembnim finanènim zneskom in popolnimi zmogljivostmi, potrebnimi za servisiranje. Vendar so se na trgu pojavile mobilne fiskalne naprave. So majhne velikosti, zmogljive baterije in priljubljena storitev. Oblika spominja na terminale za plaèevanje s plaèilno kartico. Zato jim daje popoln izhod na robota v prostorih, tako, na primer, ko smo dol¾ni iti neposredno do stranke.Finanène naprave so pomembne tudi za same prejemnike in ne samo za lastnike podjetij. Zahvaljujoè raèunu, ki je natisnjen, ima stranka mo¾nost, da se prito¾i na kupljeno storitev. Konec koncev je ta potrdilo dober dokaz na¹ega nakupa blaga. Dokazuje tudi, da podjetnik opravlja pravne dejavnosti in plaèuje davek na izdelke, ki se razdeljujejo tudi s pomoèjo. Èe se zgodi, da imamo mo¾nost, da je blagajna v trgovini izkljuèena ali da ¾ivi v rokah, lahko o tem obvestimo urad, ki bo spro¾il ustrezne pravne ukrepe proti podjetniku. Sooèa se z visoko finanèno kaznijo, vèasih celo s sorodnikom.Blagajne tudi pomagajo delodajalcem pri spremljanju gospodarskih razmer v podjetju. Na koncu vsakega dne se natisne dnevno poroèilo, za uèinek meseca pa lahko natisnemo celotno izjavo, ki nam bo pokazala, koliko toèno smo zaslu¾ili. Zahvaljujoè temu lahko enostavno preverimo, ali kdo od gostov ne vzame lastnega denarja ali pa preprosto, ali je na¹ interes dober.

Glej blagajne