Banka semen bia ystok

Banka semena (sperma je dom, v katerem se skriva sperma darovalcev. Zahtevajo strogo opredeljena merila. Zadostno ¹tevilo spermijev (najmanj 40 milijonov na 1 mm je treba najti v njihovi spermiji v vsaki spermiji z dovolj visoko mobilnostjo. Darovalec mora biti v zlati fizièni kakovosti, ki deluje do 35 let in nima nobenih genetskih bolezni.

Forte LoveForte Love - Prebudite resniènega ljubimca! Konèno, obstaja ... priprava na ¾enski libido.

Poleg tega je ocena odvisna od njenega razvoja, barve telesa, barve oèi in las in, kar je dobro, izobrazbe (minimalno povpreèje. V skladu z zakonodajo EU se sperma daje brezplaèno. Za nastale stro¹ke, npr. Dostop (najveè 700 PLN, se izbere samo nagrada.Prva stopnja kvalificiranja darovalca je pomemben intervju, v katerem mu zastavijo ¹tevilna vpra¹anja o njegovem spolnem obstoju, preteklih napakah in dru¾inskih zadevah. Kasneje se njegove nesreèe preverijo, da bi preverili, ali pa ni nosilec nalezljivih bolezni (npr. HIV, dobi seme in bris iz seènice. Èe bo vsak pogoj opravljen, bo seme pri¹lo do banke sperme pol leta. ©ele po koncu te sezone se dose¾ejo nadaljnji poskusi, njihov vzrok pa je sperma usmerjena na specifiène postopke. Donator mora podpisati pogodbo z banko - klinika mora nameniti posebno pozornost zdravemu shranjevanju semena. Na svetu obièajno ni znano, kako se odreèi spermiji, zato material ni unièen.Teoretièno uporabiti banko, da vsi. Èeprav po poljski zakonodaji samske ¾enske ne morejo uporabljati storitev banke sperme (otrok mora biti tudi star¹ in mati za svojo moè. Najpogostej¹i odjemalci teh klinik so sterilni pari in ljudje, ki nosijo genetske bolezni, ki jih ne ¾elijo ponuditi svojim potomcem.