5 ejemplos de metalurgija

Trenutno je metalurgija polje, ki ne zajema samo plastiènih procesov oblikovanja in livarn, temveè se ukvarja tudi s preuèevanjem skupin v makro lestvici. Na sodobnem koncu se eksperimenti obièajno izvajajo na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. In ¹e do relativno mladih, so bili mikroskopi uporabljeni v metalurgiji. V sodobnih etapah so nenadomestljivi med knjigami z in¾enirskimi izdelki. Danes na tem podroèju so najbolj preprosti metalografski mikroskopi, ki med drugim pridobivajo iskanje kovinskih pigmentov ali njihovih prebojev. Obstaja trenutno slikovno metodo, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Metallografski mikroskopi vkljuèujejo, med drugim, elektronske mikroskope, ki povzroèajo opazovanje strukture na atomski plo¹èi in svetlobnih mikroskopih, za katere je znaèilno manj¹e poveèanje. Opazovanja, ki se izvajajo z uporabo teh naprav, so izredno pomembna, saj lahko s tem prika¾emo razliène vrste mikroskopov pri subjektu ali njihovem zaèetku. Mo¾no je izraèunati fazni dele¾ in tudi doloèiti natanène faze. Zahvaljujoè temu lahko ugotovimo ¹tevilo in naèin vkljuèitev ter ¹tevilne druge pomembne elemente iz problema metalur¹kega vida. Na primer, pogosto bodo mikroskopska opazovanja novonastalega materiala nabavljena za posebno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar v prihodnosti lahko prepreèimo ¹tevilne ne¾elene napake.

https://duo-shampoo.eu/si/Vivese Senso Duo Shampoo - Učinkovito zdravilo za oslabljeno in padanje las!

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj zaradi tega zlahka najdemo pomanjkljivosti v materialu. Vedno je vredno, da je tovrstna oprema zapletena. Od tega dejavnika bi morali opraviti samo usposobljene osebe.